2007-09-06 11:46Pressmeddelande

Välkommen Peter!

Det är glädjande att regeringen nu på allvar tar steget och sätter igång den dialog som vi och andra har efterfrågat under en längre tid. Genom att tillsätta Peter Örn, som har mycket erfarenhet av ideella organisationers arbete, finns goda möjligheter att åstadkomma ett bra resultat. Forum för Frivilligt Socialt Arbete välkomnar detta initiativ och ser fram mot en bra och konkret process.Nu finns goda möjligheter att skapa en verkligt bra miljö för civilsamhällets organisationer. Flera saker skapar en riktigt bra chans nu:

1. Regeringen har tagit tydligt ställning för ett ömsesidigt förhållande
I sin regeringsförklaring beskrev regeringen sina utgångspunkter när det gäller det civila samhället. Man skrev att civilsamhället är nödvändigt för en levande demokrati, att det är grunden för trygghet mellan människor. Sist men inte minst beskrev man behovet av ett nära men tydligt samarbete som grundas i respekt för parternas olika roller och identitet.

2. Det finns underlag
Frågan om vad civilsamhället är och gör har utretts ett antal gånger under de senaste decennierna, och den senaste utredningen har precis lämnat sitt betänkande ”Folkrörelsepolitiken i framtiden”. Där finns ett omfattande material som kan användas i dialogen. Dessutom har forskningen om det civila samhället vuxit oerhört mycket de senaste decennierna så det finns nu en bred av kunskap även där att använda.

3. Det finns en part
Även om civilsamhällets företrädare inte finns samlade i en gemensam paraplyorganisation, så är den samlade representationen nu sådan att det är möjligt att diskutera en överenskommelse. Det process som vi från Forum för Frivilligt Socialt Arbete har genomfört under ett antal år, där vi propagerat för en överenskommelse har haft betydelse för detta.

4. Det finns ett tydligt behov
Vi konstaterar att det är många runt om i landet som försöker ta steg för att hitta till samverkansformer som fungerar, att det är många som stöter på problem av olika slag, att det finns en ovana i att tänka på civilsamhället som en viktig part i arbetet med de stora samhällsfrågorna.

Sammanfattningsvis känner vi idag tillförsikt i att det faktiskt kommer att frigöras kraft i vårt samhälle för utveckling, medmänsklighet, nya jobb som en konsekvens av detta, men inte minst att vår demokrati vinner i bredd och djup!

För kontakt

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
08-6510721
070-9965425
goran.pettersson@socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.