2012-05-28 06:03Pressmeddelande

Vad tycker Moderaterna om demokrati och åsiktsfrihet?

Moderaterna utesluter Forum Syd från att delta i Svenska FAO-kommittén. Motiveringen är att (M) anser att organisationen är för "extrem" och för "marxistisk". Forum för frivilligt socialt arbete ifrågasätter Moderaternas agerande, och vilken grundsyn partiet har om demokrati och åsiktsfrihet.

Organisationer inom det civila samhället har sedan några år tillsammans med regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting undertecknat en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen tydliggör att alla Riksdagens partier framhäver att organisationerna är självständiga och oberoende och centrala som röstbärare. I och med Forym Syd-affären, måste vi från organisationssidan fråga oss om Moderata Samlingspartiet medFredrik Reinfeldt som statsminister tar Överenskommelsen på allvar.

-          Jag är chockad över att denna typ av censur uppenbarligen förekommer i regeringskansliets överväganden. Det hör inte hemma i vårt sätt att arbeta med samhällsfrågor. Det är väsenskilt från vår syn på demokratins sätt att fungera här i landet. Jag undrar om Fredrik Reinfelt står bakom den överenskommelse som regeringen ingått?, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Nedan finns citat från överenskommelsen. Dessa visar tydligt att en av grundpoängerna med ett oberoende föreningsliv är just att säkerställa att samhället totalt sett har en mångfald av infallsvinklar, värderingsskalor. Det är en av grundstenarna i ett pluralistiskt samhälle och en väl fungerande demokrati. Forum för frivilligt socialt arbete var övertygade om att vi som skrivit under överenskommelsen delade denna syn. Men Moderaternas agerande får oss att ifrågasätta det.

-          Det går inte att ha olika synsätt och praxis i dessa grundläggande demokratiska frågor mellan olika politikområden, eller mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Som vi ser det måste regeringen och statsministern nu tydligt redovisa vilken syn på demokratin, både i teorin och i praktiken, som gäller. Har vi åsiktsfrihet och föreningsfrihet, Fredrik Reinfeldt? frågar sig Göran Pettersson, generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Anna Carlstedt                            Göran Pettersson

Ordförande                                  Generalsekreterare

Citat från Övrenskommelsen:

I den nationella överenskommelsen på det sociala området som regeringen skrev under 2008, skriver regeringen Reinfeldt följande: 

”Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen.” 

Regeringen skriver i sitt förord i dokumentet: 

”Det är regeringens avsikt att erkänna de idéburna organisationernas viktiga roll när det gäller demokrati och social välfärd. Med frivilligheten som grund ställer dagligen hundratusentals människor upp i olika verksamheter där man med engagemang och intresse gör oersättliga insatser.” 

I den för alla tre parterna gemensamma visionen skriver man: 

”Idéburna organisationer utgör både en förutsättning och ett uttryck för varje öppet, demokratiskt och framgångsrikt samhälle. Dessa är en omistlig del av den svenska demokratin och bidrar också ofta genom internationellt arbete till att påverka villkoren för människor bortom vårt lands gränser.”

Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.