2021-12-10 07:46Pressmeddelande

Utbildning av synskadade personer för att verka i samhällskris får utmärkelsen Årets initiativ

Synskadade krisintruktörer av Synskadades Riksförbund och CivilförsvarsförbundetSynskadade krisintruktörer av Synskadades Riksförbund och Civilförsvarsförbundet

”Synskadade krisinstruktörer”, ett initiativ som tagits fram av Synskadades Riksförbund och Civilförsvarsförbundet, har i dag utsetts till Årets initiativ i civilsamhället av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Organisationerna vill genom initiativet åstadkomma en mer rättvisande representation av krisinstruktörer som motsvarar medborgarna i Sverige, samt öka bredden av kompetens i instruktörskåren. 

Initiativet handlar om att utbilda synskadade krisinstruktörer inom Sveriges Civilförsvarsförbund i syfte att inkludera personer med funktionshinder samt bredda kompetensen inom civilförsvaret. Detta sker i samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och Synskadades Riksförbund, och utbildningarna sker genom studieförbundet ABF:s verksamhet.

– Vi har genom vår innovation visat att synskadade personer kan fylla samhällsviktiga funktioner i vårt samhälle. Vi är idag tio procent av Sveriges Civilförsvarsförbunds instruktörskår och bidrar med vår erfarenhet och kunskap i syfte att öka medborgares kunskaper om hemberedskap och tillsammans skapa trygga vardagsmiljöer, säger Arne  Jungelin, studieombudsman på Synskadades Riksförbund.

– Vi är stolta över att mottagit utmärkelsen och att vi uppmärksammas för det arbete vi gör tillsammans med Synskadades Riksförbund. Vårt arbete slutar såklart inte här, utan vi kommer att fortsätta att jobba med de här frågorna framåt tillsammans, och påverka myndigheter och politiker för att förbättra förutsättningarna för vårt arbete med att inkludera fler i krisberedskapen, säger Tomas Warberg, generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet.

Juryn har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

– Historien är fylld av goda exempel på när frivilliga krafter gått samman och identifierat samhällsproblem för att sedan ta fram kreativa lösningar på dessa. Barnavårdscentralen, A-kassan och brandkåren startade i civilsamhället, och än i dag är civilsamhällets innovationskraft otroligt viktig i att ta fram lösningar på samhällsutmaningar. Synskadade krisinstruktörer är ett mycket bra exempel på en innovation som motverkar en kombination av samhällsproblem, nämligen stora kriser och exkludering av människor med funktionsvariationer, säger Maria Alsander, kanslichef Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Juryns motivering

Årets initiativ visar att civilsamhället gång på gång förflyttar gränserna för vad som är möjligt. Organisationerna har här hittat en hållbar lösning inom ett område som berör oss alla – vår gemensamma civila krisberedskap. Vi står inför en rad samhällsutmaningar, och vi vet att fler kriser kommer inträffa. Därför är det viktigare än någonsin att bygga upp vår krisberedskap så vi är förberedda när väl krisen är här. Genom att delaktiggöra, och särskilt rikta sig mot synskadade i utbildningsverksamheten har organisationerna gemensamt satt ljus på en central fråga: vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner. Samarbetet har möjliggjort för fler synskadade att bli en aktiv del i det civila försvarets verksamhet samtidigt som kunskapen och förståelsen för funktionshindrades förutsättningar och villkor i kris har ökat. Visionen med satsningen är att Sveriges civila krisförsvar ska spegla hela Sveriges befolkning, med avseende på exempelvis funktionshinder, ålder och kön, för att bättre rusta oss för kommande kriser. Det är verklig krisberedskap för alla, och gynnar i sin tur hela vårt samhälle.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Årets initiativ finansieras av Fremia samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Juryn för Årets initiativ 2021 har bestått av Truls Neubeck (Growth Hub, Rädda Barnen), Karin Svedberg (Svenska kyrkan och Forums styrelse), Ola Segnestam Larsson (Ersta Sköndal Bräcke Högskola) och Cecilia Simander (Uppsala kvinnojour, mottagare av utmärkelsen 2020).

För mer information, kontakta:

Anna Snell
Kommunikationsansvarig Forum
073 554 23 23
anna.snell@socialforum.se

 

 

 

 

 

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.