2010-03-09 08:00Pressmeddelande

Unga hindras från frivilliguppdrag

Återigen har ett förslag tagits fram vars syfte är gott men som kan få negativa konsekvenser för det frivilliga arbetet. Till följd av ett EG-direktiv vars syfte är att skydda ungdomar från farliga arbetsmiljöer och osunda arbetstider har Arbetsmiljöverket föreslagit att skoltid ses som arbetstid samt att lägga samman detta med all annan arbetstid. Detta kan göra att människor under 18 år i praktiken inte kommer att ha tid för frivilliguppdrag om de är arvoderade.

 

Det är många föreningar som har ungdomar som ledare och det är inte ovanligt att arvode utgår. Detta skulle försvåras om förslaget förverkligades även då arvodet går till föreningen.

 

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har tagit del av förslaget och lämnat en rad synpunkter (se bilaga).

 

Vi anser att syftet är så viktigt att det är värt att bredda processen så att den inte bara ses som en arbetsmiljöfråga. Vi vill nå fram till ett läge där unga skyddas från farliga arbetsmiljöer, osunda arbetstider samtidigt som frivilligt arbete gynnas och förenklas.

 

Detta kan innebära behov av lagändringar men det kan också handla om att vi idéburna organisationer åtar oss att ta fram en uppförandekod kring ungas frivilligarbete.

 

Vi är övertygade om att den mekanism som överenskommelsen har etablerat kan vara ett bra sammanhang att göra denna breddning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anna Carlstedt                                         Göran Pettersson

Ordförande                                              Generalsekreterare

Forum för Frivilligt Socialt Arbete          Forum för Frivilligt Socialt Arbete


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.