2011-09-21 06:00Pressmeddelande

Ta steget fullt ut, gör om Ungdomsstyrelsen till Myndigheten för civilsamhället!

I gårdagens budgetproposition anges att Ungdomsstyrelsen får rollen att vara ett ”myndighetsstöd för det civila samhället”. Forum för Frivilligt Socialt Arbete anser att det är bra att man nu samlar ansvaret för stödet till civilsamhället till en myndighet! Regeringen måste dock i följd av detta beslut, formulera en ny myndighetsinstruktion och ett nytt namn till myndigheten! Annars blir den samordnande roll som myndigheten har omöjlig.

-          Ungdomsstyrelsen har varken rätt instruktion, befogenhet, namn eller kompetens för detta uppdrag, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

-          Om regeringen vill visa allvar med politiken för det civila samhället, är det nödvändigt med en ny instruktion och ett nytt namn som tydligt visar att det inte är en myndighet för ungdomsfrågor som hanterar politiken för det civila samhället, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Uppdraget som nu regeringen ålägger Ungdomsstyrelsen är till sin natur mycket brett och går långt utöver den roll som Ungdomsstyrelsen åläggs i sin myndighetsinstruktion. Detta eftersom, precis som propositionen för politikområdet ”En politik för det civila samhället” anger, de organisationer som utgör det civila samhället verkar i hela samhället, inte bara inom området ungdomspolitik eller integrationspolitik. Uppdraget innebär att samordna kompetens inom flera politikområden och på flera myndigheter som exempelvis; Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Tillväxtverket, Kommerskollegium, Kammarkollegiet, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brottsoffermyndigheten .

Ungdomsstyrelsens nuvarande uppdrag definieras som följer i dess myndighetsinstruktion:

”1 § Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.”

Den följande katalogen av uppgifter i myndighetens instruktion fokuserar följaktligen genomförande av de ungdomspolitiska målen. Regeringen har givit myndigheten separata uppdrag som kompletterar instruktionen, tex förordningen om fördelning av bidrag till kvinnoorganisationer. Detta är dock inte tillräckligt för att myndigheten ska kunna ta det ansvar den nu ålagts. Myndighetsinstruktionen bör vara det grundläggande och långsiktiga styrdokumentet och inte de årliga regleringsbreven, vilket den statliga Styrutredningen  konstaterade för några år sedan.

Hela grundtanken med politikområdet ”En politik för det civila samhället” är precis som ungdomspolitiken att de mål som anges ska kunna få genomslag inom andra politikområden. För att detta ska kunna ske måste regeringen ta ledningen på allvar och ge signaler inom andra politikområden. Myndigheterna på dessa områden bör inte sväva i okunnighet om att politiken för det civila samhället har konsekvenser också på deras område.

-          Tyvärr är vi luttrade med fagra löften sedan några år. Då Reinfeldt 2006 gick ut med sin regeringsförklaring och följande beslut om en överenskommelseprocess, skapades förhoppningar om att verklig förändring skulle kunna ske. Knappt något har hänt, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

-           Regeringen bad oss organisationer att inkomma med ansökningar om utvecklingsprojekt, vilket vi och andra organisationer gjorde för mer än ett år sedan. Dessa ligger fortfarande och skvalpar utan beslut. Var är den politiska ledningen?, frågar sig Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

 

Kontakt:

 

Göran Pettersson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anna Carlstedt

Goran.pettersson@socialforum.se                                                                                              anna.carlstedt@iogt.se

070-9965425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             070-08780933


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.