2013-01-16 11:04Pressmeddelande

Statliga rutiner stänger viktig verksamhet!

Svenska staten har åtagit sig att undanröja hinder för mångfald i socialt inriktade verksamheter. Detta var ett av de två mål som Sveriges regering, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisationer på det sociala området kom överens om 2008. 

Förståelsen för organisationers förutsättningar är många gånger liten bland offentliga aktörer. Forums undersökning för några år sedan visar att de flesta organisationer har eget kapital för att överleva 1-6 månader, om bidrag eller andra inflöden upphör. Ändrade rutiner bland de offentliga som kan innebära ett tidsglapp, kan därför få mycket stora konsekvenser! I det här fallet tvingas en viktig och framgångsrik verksamhet att läggas ned för att det inte finns pengar till några månaders glapp. 

- Vi har under hela hösten försökt få fram information om hanteringen av bidraget från kommunen, som är den myndighet vi haft att vända oss till i denna fråga. Tyvärr utan framgång. Resultatet är stark kortsiktighet, tvärtemot den nationella och den kommande lokala överenskommelsen i Uppsala, säger Lennart Lindgren, direktor Diakonistiftelsen Samariterhemmet som står bakom Uppsala Stadsmission.

- Nu måste regeringen agera på ett eller annat sätt för att se till att målen i överenskommelsen upprätthålls! Överenskommelsen gäller all statlig verksamhet på det sociala området, inklusive det som statliga myndigheter ägnar sig åt. Det kan inte vara i enlighet med vår gemensamma överenskommelse att statliga rutiner fäller en viktig och framgångsrik social verksamhet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare, Forum.


- I ett längre perspektiv anser vi att regeringen måste tillsätta en utredning om organisationernas ekonomiska förutsättningar, och skapa kännedom och ökad kunskap hos offentliga aktörer om detta, säger Anna Carlstedt, ordförande, Forum.

Kontakt

Lennart Lidgren, direktor, Uppsala stadsmission, lennart.lindgren@uppsalastadsmission.se, 070-693 39 53      

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum goran.pettersson@socialforum.se, 070-9965425      

Anna Carlstedt, ordförande Forum, anna.carlstedt@iogt.se, 0708-780933

Bakgrund

Verksamheten för våldsutsatta kvinnor startade för 6 år sedan. Uppsala Stadsmission fick då ca 500 000 kr efter ansökan hos Länsstyrelsen (regeringens särskilda medel mot kvinnovåld). Åren därefter (2008-2012) fick verksamheten omkring 1 miljon kr/år. Även det av Länsstyrelsen. Under de senaste tre-fyra- åren utvecklades verksamheten för kvinnor med beroendeproblematik och fick namnet Valvet. Villkoren vid ansökan ändrades och Uppsala kommun blev den som fick ansöka om pengar hos Länsstyrelsen för Stadsmissionens räkning. 

När kriterierna ändrades ytterligare inför 2013 ansökte Uppsala Stadsmission om 600 000 kr hos Socialstyrelsen (utvecklingsmedel för arbete bland våldsutsatta) och 1 150 000 kr till Uppsala kommun (föreningsbidrag). Uppsala Stadsmission fick i december 2012 avslag från Uppsala kommun. Stadsmissionen väntar nu på Socialstyrelsen som lämnar sitt besked i slutet av februari.  

Vilka verksamheter rör det sig om? Valvet har varit en mötesplats för kvinnor med mycket komplex problematik kring våldsutsatthet och beroende. På Valvet har vi kunnat erbjuda en trygg miljö där kvinnor fått vara en del av ett sammanhang. Kvinnor har erbjudits stöd och krissamtal. Även stöd i kontakt med myndighet och liknande. 

Må bra dag har varit en verksamhet för kvinnor som lever med olika typer av svårigheter, bl.a. kvinnor som levt/lever under hot och våld. Verksamheten har hjälpt kvinnor att hämta kraft och vila i en miljö utanför Uppsala.  

Den nationella överenskommelsen på det sociala området

Efter ett regeringsbeslut i september 2007 startades en process där regeringen, Sveriges kommuner och landsting och ett 90-tal idéburna organisationer på det sociala området diskuterade sin relation och samverkan och hur den skulle kunna förtydligas och förbättras.I november 2008 var processen klar och regeringen, Sveriges kommuner och landsting skrev under. Organisationerna som varit med fattade efterhand beslut om att skriva under. I dagsläget har knappt 70, framförallt riksorganisationer, skrivit under. Det har nu gått fem år sedan överenskommelsen ingicks och det föreskrivs i överenskommelsen att en uppföljning av den ska göras år fem, dvs 2013. Det finns två målsättningar i överenskommelsen; att organisationernas självständighet ska öka, att mångfalden av idéburna utförare ska öka. Det finns sex principer; principen om självständighet, principen om dialog, principen om kvalitet, principen om långsiktighet, principen om öppenhet, principen om mångfald. Mer bakgrund finns på www.overenskommelsen.se 

Uppsalas överenskommelse

På ett antal platser i landet finns lokala överenskommelser och på flera orter är sådana på gång att tas fram, Uppsala är en av dem. Uppsalas överenskommelseprocess startade 2009 och blir klar under våren 2013. Överenskommelsen syftar till att förbättra samverkan mellan kommunen och organisationerna och har fem principer: principen om dialog, principen om samhällsutveckling, principen om självständighet, principen om kvalitet och principen om mångfald och integration. Mer bakgrund kan hämtas på www.uppsala-lök.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.