2010-09-21 14:12Pressmeddelande

SD:s samhällssyn bygger på misstro och likriktning

Forum för Frivilligt Socialt Arbete företräder en rad socialt inriktade frivilligorganisationer i Sverige, och bland alla de människor som är engagerade i dessa organisationer finns skilda politiska uppfattningar, men vi anser att den människosyn och samhällssyn som Sverigedemokraterna representerar är artskild från övriga partiers i den svenska riksdagen. Sverigedemokraterna ser ett hot i olikheter, ett hot som de vill avvärja genom att likrikta samhället. Forum för Frivilligt Socialt Arbete har grundsynen att människor oavsett religion, etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder, har samma värde.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har också grundsynen att kulturer alltid har blandats och att en positiv utveckling kommer till stånd då detta får fortsätta. Sveriges välstånd bygger i hög utsträckning på att vi har varit öppna för idéer, kulturer och inte minst människor som härstammar utanför vårt land. Ibland är blandningen av kulturer kantad av konflikter och provokationer. Ur konflikter och provokationer föds nytänkande och kreativitet. Sverigedemokraterna förespråkar en kultursyn där kulturen inte bör provocera. Detta synsätt leder till likriktning, inkrökthet, åsiktsförtryck och i förlängningen till en starkt försvagad demokrati.

Svenskt föreningsliv och civilsamhälle bygger i allt väsentligt på att människor möts i ögonhöjd, att de frågor och angelägenheter människorna bär på, tas med ut på ”torget” och att man samtalar med varandra om dem. När dessa samtal sker skapas ibland misstro men också tillit. Historien visar att balansen alltid är positiv för tilliten. Möten med samtal i ögonhöjd skapar alltid mer tillit än misstro. Baserat på tillit kan ett bra samhälle byggas.

Som vi ser det, bygger Sverigedemokraternas förslag alltid på att människor ska tala om varandra, avskiljas från varandra, inte mötas och samtala. Förslagen leder till ett samhälle präglat av misstro, likriktning och snöpt kultur.

Det är en utveckling av samhället som vi tar starkt avstånd ifrån!

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.