2015-09-21 16:10Pressmeddelande

​Regeringens budget - Stora satsningar på föreningslivet, men de sociala organisationerna blir utan

null

I regeringens budget för 2016 återfinns flera välkomna satsningar på civilsamhället, Idrotten får 133 nya miljoner kronor för att arbeta med barn och ungdomsidrott samt insatser för att underlätta etableringen av nyanlända invandrare i samhället. Folkbildningen får 50 miljoner kronor för att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska, om samhället och främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende. Friluftsorganisationerna får 29 miljoner extra för att stärka friluftsorganisationernas arbete i skolan och satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

De sociala organisationerna blev utan satsningar, trots att behovet av vår verksamhet sällan har varit större, där regeringen önskar civilsamhällets medverkan i välfärden i allt större utsträckning.

-Vi ser hur ett stort ökande engagemang hos landets befolkning just nu engagerar sig stort i att välkomna människor på flykt, och hjälpa till med tillfälliga sovplatser, mat och kläder. Att tro att detta arbete är gratis i det långa loppet är naivt. Det behövs resurser till samordning för att det skall kunna pågå under en längre tid. Jag hade verkligen hoppats på att regeringen hade uppmärksammat det här arbetet i budgeten säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson

Dessutom försvinner avdraget för gåvor till ideella organisationer, utan att det ersätt med någon annan typ av brett stöd för att stödja ideellt arbete eller insamling. Forum hade gärna sett att om regeringen ville avveckla det stödet till insamlingsverksamheten borde man ersätta det med ett stöd till ideell organisering. Vi vet att de flesta givarna är engagerade i organisationen de ger till, och ett stöd till ideell organisering hade skapat fler engagerade givare.

En positiv aspekt av budgeten är att frågan om moms på ideell secondhandförsäljning verkar få sin lösning, efter detta års tillfälliga system med schablonbaserade återbetalningar av inbetald moms. Kapitel 7 i inkomstskattelagen kommer att förändras så att ”allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet ska vara skattefri”. Därmed kommer Secondhandverksamheterna ha samma momsregler som resten av civilsamhället.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.