2006-03-22 18:44Pressmeddelande

Organisering av frivilliga viktigt för att klara kriser

Regeringens föreslår idag förbättringar när det gäller informationen och utbildningen till medborgarna när det gäller krisberedskapen. Förslagen bygger på samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna och de många andra ideella organisationer som utgör viktiga och kunniga lokala nätverk.

Detta stämmer väl med de konkreta förslag som vi tagit fram i samarbete mellan Forum för Frivilligt Socialt Arbete/Volontärbyrån och Civilförsvarsförbundet.

- Vi vill etablera en övergripande funktion med lokal förankring för att fånga upp de frivilligas engagemang och spontanvolontärer som kommer till i läge av kris. Därför ser vi positivt på att Regeringen nu lyfter fram det ideella engagemangets roll i samband med kriser och att man vill planera för att involvera volontärer, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum För Frivilligt Socialt Arbete.

Volontärbyrån, som är en Internetbaserad rekrytering av volontärer, skulle i samverkan med Civilförsvarsförbundet, som utbildar lokala frivilliga resursgrupper, ge en kombinationen av lokal personlig närvaro och strukturerad matchningsteknik med stor kapacitet. Detta är tänkt i första hand för nationella kriser, men man kan även tänka sig ett samarbete med Räddningsverket.

De tre delar som vi anser att man bör arbeta med är:

1. Organisering av volontärer som strömmar till spontant i samband med en kris.
2. Organisering i förväg av volontärer som kan behöva förstärka ansvariga samhällsorgan vid större olyckor eller kriser i samhället.
3. Matchning av de som vill skänka produkter och tjänster med de organisationer och myndigheter som behöver dem.

- Ju snabbare man kan avsätta resurser för denna planering och uppbyggnad av matchningen ju snabbare får vi ett strukturerat nät av ideella krafter och resurser som kan tas tillvara vid kriser. En effekt av att involvera volontärer på detta sätt är att man samtidigt ökar kunskaperna hos medborgarna i allmänhet, säger Göran Pettersson.

För mer information kontakta Generalsekreterare Göran Pettersson 0709-96 54 25

För mer information om Forum För Frivilligt Socialt Arbete se www.socialforum.se, om Volontärbyrån se www.volontarbyran.org.

För information om Civilförsvarsförbundet kontakta
Generalsekreterare Anders M Johansson 070-647 60 95


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.