2018-10-24 08:40Pressmeddelande

Ny rapport och metodmaterial om nycklar för att bygga hållbara idéburna offentliga partnerskap

null

Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en viktig väg för att lösa många av vår samtids aktuella problem. I ett gemensamt projekt mellan Forum, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan har en rapport och ett metodstöd tagits fram om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er.

– Genom partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga är vi säkra på att vi kan åstadkomma förändring där det behövs som mest, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Vi uppmanar nu den offentliga sektorn att satsa på IOP som en viktig del i att lösa samhällsutmaningar. En nyckel till framgång är att satsa bredare på kompetensutveckling om partnerskap som samverkansform.

Allt fler IOP-avtal i Sverige

I allt fler sammanhang efterfrågas partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Det kan handla om omställning till ekologisk hållbarhet, om integration och inkludering, om att minska segregation och om att höja resultaten i skolor i utsatta områden. Sedan tio år har ett nytt koncept, idéburet offentligt partnerskap (IOP), vuxit fram i Sverige. Genom IOP arbetar allt fler offentliga och idéburna aktörer på ett mer ömsesidigt sätt än tidigare. Det finns nu ett hundratal IOP-avtal i Sverige och behovet av mer kunskap om hur man bygger hållbara partnerskap är stort.

– Under rätt förutsättningar kan IOP vara ett sätt att stärka relationen mellan det offentliga och det idéburna samhället. Det ser vi som ett viktigt bidrag till att vitalisera vår gemensamma välfärd. Att visa omsorg om medmänniskan och skapelsen är en del av det kristna uppdraget, och alla goda krafter behövs i det arbetet, säger Miriam Hollmer, utredare vid avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar på Svenska kyrkan.

Ny rapport om IOP

Under 2017 har Forum, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan drivit projektet “Strategi-IOP”. Organisationerna har tillsammans, utifrån nio lokala case, identifierat nödvändiga steg för att bygga hållbara partnerskap. Projektets erfarenheter finns nu att ta del av i form av en rapport och ett metodmaterial.

– Rädda Barnen vill bidra mer i välfärdsarbetet för barns hälsa och välmående. IOP är en form vi ser potential i och som ger oss möjlighet att pröva nytt när samhället förändras. IOP är också ett möjligt sätt att arbeta närmare det offentliga utan att säga upp ägandeskap över modellen och vår idé, säger Ola Mattsson, chef sverigeprogrammet på Rädda barnen.

– Frälsningsarmén anser att civilsamhällets roll, uppdrag och mandat behöver tydliggöras. Vi tror att IOP är ett bra verktyg och en bra process för att uppnå detta tillsammans med det offentliga, säger Johan Lahne, områdeschef ekonomi och offentlig upphandling på Frälsningsarmén.

Här kan du ladda ner rapporten: 

Här kan du ladda ner metodmaterialet

För fler kommentarer kontakta

Projektledare:

Ludvig Sandberg, Forum. Ludvig.sandberg@socialforum.se. 0734-209840

Kontaktperson Rädda Barnen:

Göran Holmström. Goran.holmstrom@rb.se. 0733-553 504

Kontaktperson Frälsningsarmén:

Johan Lahne. Johan.lahne@fralsningsarmén.se. 073-914 82 35

Kontaktperson Svenska kyrkan:

Miriam Hollmer. Miriam.hollmer@svenskakyrkan.se. 0703-625404

Vad är Idéburet offentligt partnerskap?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.