2016-11-23 14:54Pressmeddelande

Ny rapport: 280 000 personer står utanför arbetsmarknaden - det är dags att ändra på det

null

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar civilsamhället och den sociala ekonomin, med våra 232 000 idéburna organisationer, dagligen med arbetsintegration. Men för att kunna skala upp vår verksamhet behöver kunskapen inom Myndighetssverige om våra insatser höjas avsevärt. Det visar Forum tillsammans med Coompanion Sverige i en ny rapport.

– I de förstudier som denna rapport bygger på har vi sett att myndigheter ofta saknar kunskap om våra insatser för arbetsintegration. Det kan exempelvis handla om vad enskilda handläggare kan göra men också att ha koll på myndighetens egna policyer för samverkan med civilsamhället. Men det finns också ett behov av ökade kunskaper om myndigheternas arbete hos oss organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Trots en allmänt låg arbetslöshet i Sverige har vi ett stort antal människor som står utanför eller långt från arbetsmarknaden. Under andra halvåret 2016 beräknas detta handla om 280 000 människor, eller tre fjärdedelar av alla som är inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens siffror. Det gäller människor med utrikes bakgrund, arbetslösa som är över 55 år, arbetslösa med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.

För att ge dessa människor rätt typ av stöd behöver många delar av samhället hjälpas åt. Civilsamhällets organisationer är här en viktig resurs. Varje dag möter vi människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och det pågår minst 35 olika typer (från ideell second hand, bilrekonditionering till caféer, trädgårdsodlingar och så vidare) av verksamheter i tusentals organisationer som leder till ett arbete för många människor.

Samtidigt visar vår nya rapport att fler insatser behövs. Metoderna måste utvecklas och samverkan måste bli mer effektiv både mellan de idéburna organisationerna och myndigheterna och med näringslivet. Det kräver mer forskning om civilsamhällets insatser. I dag finns stora och många vita fläckar som forskningen inte har undersökt och beskrivit, enligt en ny forskningsöversikt som professor Ulla-Carin Hedin och Eva Laurelii tagit fram och som använts som underlag för denna rapport.

– Att hitta bättre metoder och verksamhet för att lösa detta är centralt både för samhället i stort och för de människor som direkt berörs. I dag har forskarsamhället i Sverige missat kopplingen mellan civilsamhället och arbetsmarknadsfrågorna. Mer forskning om våra insatser är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla mer och bättre verksamhet, och det är också ett av våra krav i rapporten, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Fakta

Rapporten har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade partnerskapet: Partnerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) där fler än 50 organisationer och myndigheter har deltagit.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Här kan du ladda ner forskningsöversikten.

Bild: Joel Ahlgren

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.