2008-12-09 08:00Pressmeddelande

Ny grund för samverkan och dialog!

Tillsammans med regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har 90 organisationer arbetat fram en nationell överenskommelse med principer för samverkan och dialog mellan det offentliga och de idéburna organisationerna. Idag lanseras överenskommelsen!

Många kommuner och regioner har tankar om ett ökat ideellt engagemang och vill skapa möjligheter för människor att vara mer delaktiga. Det finns ett ökat intresse för idéburna verksamheter, för social ekonomi som kan öppna arbetsmarknaden för fler och för det förtroende och den kompetens som de socialt inriktade organisationerna arbetar med.

- Forum för Frivilligt Socialt Arbete har varit drivande i arbetet med överenskommelsen och vi hoppas nu att den kommer att inspirera till flera lokala processer. Dialog och samverkan är avgörande för att ta till vara olika perspektiv och kompetenser. Vi behöver samarbeta för att utveckla välfärden och demokratin, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Samtliga riksdagspartier har valt att ställa sig bakom överenskommelsens principer vilket bör förstärka långsiktigheten i överenskommelsen

- Jag är stolt och glad eftersom överenskommelsen gör att det bli enklare att jobba som idéburen organisation. Vi har fått erkännande som en självständig, rättighetsbaserad och unik kraft som är omistlig för demokratin och välfärden, säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Organisationerna utgår från sina värden och det förtroende som människor har för deras verksamheter och mål. Att utveckla välfärden innebär att man behöver en samverkan och dialog med det offentliga, men även en tydlig egen idé och möjlighet att vara en oberoende röst, inte någon annans verktyg.

Engagemang i världsklass

*I Sverige finns 200.000 föreningar och 32 milj medlemskap.
*Hälften av alla i Sverige är ideellt engagerade och ger i snitt 14 timmar per månad, totalt 560 milj timmar.
*1/4 är socialt engagemang.
*76% av all arbetad tid i organisationerna är ideellt arbete.
*Värdet av den ideella tiden är 150 mrd kronor.

Överenskommelsens 6 principer för samverkan:

* Självständighet och oberoende
Ideella formulerar uppdrag utifrån sina värden, är röst och kritiska granskare.

* Dialog
Genom delaktighet, inflytande och öppna former tas olika kunskaper tillvara.

* Kvalitet
Alla verksamheter ska ha hög kvalitet. Att mäta och synliggöra de idéburnas kvalitet behöver utvecklas.

* Långsiktighet
Samarbetet kräver bred politisk förankring. Ideella ska kunna planera och få utvecklas.

* Öppenhet och insyn
Samarbetet kräver vilja till öppenhet och tillgänglig information, men också hänsyn till organisationernas inre demokrati, frivilliga och brukare.

* Mångfald
Alla ska kunna påverka, söka sina lösningar. Olika idéburna aktörer utvecklar välfärden.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer.
Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för det frivilliga sociala arbetet genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsstöd.
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är huvudman för Volontärbyrån som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Våra medlemmar är:

Brottsofferjourernas Riksförbund, Civilförsvarsförbundet, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, ExtraKompis, Fenix, Frälsningsarmén, Föreningen FVO, Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer, Hela Människan, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, KFUM-KFUK, Lions Club International, LP-verksamheten, Majblommans riksförbund, BRIS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, ROKS, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Sociala Missionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Styvmorsviolen, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges Blåbandsrörelse, Sveriges frikyrkosamråd, Sveriges invandrare mot narkotika, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, Viljans frivilligcentral, Våga Värna Varandra


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.