2010-05-28 11:43Pressmeddelande

Ny bok om det svenska civilsamhället

Civilsamhället, ett kontroversiellt begrepp som vill förskjuta roller och ansvar mellan organisationslivet och stat och kommun, eller en bra beskrivning på en mångfacetterad sektor? I en ny bok utgiven av Forum för Frivilligt Socialt Arbete ger ett forskarteam från Ersta Sköndal högskola en introduktion till civilsamhället, den politiska debatten kring begreppet, en beskrivning av hur det svenska civilsamhället ser ut idag och en översikt över civilsamhällesforskningen.

För snart tjugo år sedan dök civilsamhället upp i den svenska samhällsdebatten som ett nytt begrepp i artiklar, böcker och samtal. Men även om civilsamhället var ett nytt och främmande ord i 1990-talets Sverige avsåg det bland annat något mycket välbekant, nämligen folkrörelserna och föreningslivet.

Diskussionen som följde på civilsamhällets uppdykande i den svenska samhällsdebatten utmärktes av oenighet och förvirring. Var det bara fråga om nytt vin i gamla läglar, ett nytt ord för ett välkänt fenomen, eller innebar civilsamhällesbegreppet något mer och annat än folkrörelserna? Vissa välkomnade det nya begreppet. Andra varnade för det och menade att det var främmande och oklart. Dessutom var civilsamhällesbegreppet mångtydigt, vilket visade sig i att det välkomnades av både den politiska högern och vänstern. En sak var dock säker: civilsamhällesbegreppets inträde i Sverige ökade vitaliteten i den politiska och akademiska debatten och ställde nya frågor om samhället och medborgarskapets villkor.

Boken har titeln Det svenska civilsamhället – en introduktion. Författarna, verksamma vid Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola, är teol. dr. Johan von Essen (red), fil. dr. Susanne Lundåsen, professor Lars Svedberg och professor Lars Trägårdh. De har skrivit boken på uppdrag av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

-          Vi hoppas att boken ska ge bättre kunskap om det svenska civilsamhället både för aktiva inom sektorn och för beslutsfattare. Trots att begreppet civilsamhälle har funnits så länge märker vi att det råder osäkerhet om begreppet när vi pratar om våra frågor, och den här boken kan förhoppningsvis vara ett bra underlag för diskussion, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se www.socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.