2010-04-20 10:30Pressmeddelande

Mera långsiktighet i finansieringen behövs för civilsamhällets organisationer

Många av civilsamhällets organisationer har en ganska låg finansiell styrka, och om de skulle bli av med sin finansiering skulle merparten bara överleva i ett halvår. Det visar en förstudie om Finansiering inom ideella organisationer, som Forum för Frivilligt Socialt Arbete genomfört.

Förstudien har genomförts genom intervjuer och en enkätundersökning bland Forum för Frivilligt Socialt Arbetes 35 medlemsorganisationer. Studien har undersökt nuvarande finansieringssituation och hur man ser på framtida finansiering.

Flertalet organisationer har ett stort behov av att stärka den egna likviditeten. Många organisationer har ett förhållandevis litet eget kapital, något som blir särskilt påtagligt och ibland en kritisk överlevnadsfaktor i samband med beslut om förlängning av offentlig finansiering.

-          Att leva på så osäkra premisser som de flesta organisationer gör i väntan på besked om kortsiktiga bidrag är naturligtvis inte bra om civilsamhällets organisationer ska kunna utvecklas och vara med och försvara och berika välfärden, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Det behövs mera långsiktighet i finansieringen.

Studien visar också att med en högre finansieringsgrad vill organisationerna framför allt satsa på att anställa personer som genom sin kompetens och samordningskapacitet kan organisera fler frivilliga.

-          Finansieringsstudien visar därmed att det inte finns något motsatsförhållande mellan anställda och frivilliga, utan att en stor majoritet uttrycker att anställda är en förutsättning för att rekrytera och organisera frivilliga och att frivilliga i allt större utsträckning söker sig till väl organiserade verksamheter, fortsätter Göran Pettersson.

Studien tar även upp möjligheten till en sektorsgemensam samordning av finansiering, något som organisationerna inte ser som möjligt eller önskvärt. Däremot efterfrågas hjälp att höja den egna kompetensen inom organisationerna vad gäller finansiering.

En högre grad av självfinansiering, för att vara mindre beroende av offentliga bidrag, är något som organisationerna hoppas på. Samtidigt visar studien att många organisationer ser offentliga bidrag som viktiga inte bara för själva finansieringens skull, utan som en bekräftelse på att organisationen är trovärdig.

Presskontakt:
Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425
goran.pettersson@socialforum.se  
www.socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.