2010-07-05 06:26Pressmeddelande

Lika lön för lika arbete – Enorma skillnader i statens bidrag till ideella organisationer

Nej, det frivilliga arbetet är inte ett lönearbete och det kan och ska inte ersätta det gemensammas ansvar för välfärden, men vi vill sätta fingret på det orättfärdiga i att frivilligt arbete värderas så olika av staten genom bidragsgivningen.

Om man detaljstuderar hur bidragen ser ut till olika delar av frivilligsektorn i förhållande till frivilligt arbetade timmar är klyftorna enorma. De organisationer som Forum företräder, som är inriktade på frivilligt socialt arbete, kategoriseras i den nyligen genomföda befolkningsstudien om frivilligt arbete som humanitära organisationer. Dessa får 3,03 kronor per arbetad frivilligtimme, bland de lägsta inom sektorn, medan politiska partier får 14,86 kronor och idrottsföreningar får hela 17,19 kronor per arbetat frivilligtimme i statliga bidrag, för att ta några exempel.

-          Vi kan inte se någon rimlig förklaring till den här skevheten, men frivilligt arbete måste värderas lika. Alla delar av frivilligsektorn är viktiga och behöver ett grundläggande stöd för sin infrastruktur, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Allt oftare kommer diskussionen upp om att det frivilliga arbetet kommer att behövas i framtiden för att klara av välfärden. Vi vet att det frivilliga arbetet redan idag är omistligt för det svenska samhället och motsvarar 400 000 årsheltider. Det frivilliga arbetet ska inte ersätta den solidariskt finansierade välfärden, men vi har en viktig roll att vara med och utveckla välfärden. Men frivilligt arbete inte är gratis. Det krävs en grundläggande struktur och förutsättningar för att organisera det frivilliga arbetet och för att civilsamhällets organisationer ska kunna verka fullt ut.

Därför fokuserar Forum för Frivilligt Socialt Arbete inför höstens val på att frivilligt arbete inte är gratis. Våra valfrågor kommer att presenteras under ett Almedalsseminarium om Det frivilliga arbetet och välfärdsstaten. Professor Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola inleder, och i panelen medverkar Veronica Palm, Socialdemokraterna, Staffan Werme, Folkpartiet, Håkan Bengtsson, Tankesmedjan Agora, Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt arbete. Seminariet äger rum måndagen den 5 juli klockan  15.00–16.30 på Odd Fellow, Nunnegränd 4 i Visby.

Mer om Furums valfrågor och fler siffror om frivilliga insatser och statliga bidrag per timme kan man ta del av på http://socialforum.se/se/Nyheter/Frivilligt_arbete_ar_inte_gratis/.

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.