2018-06-29 17:14Pressmeddelande

Idéburet offentligt partnerskap lagligt, trots domen mot Alingsås kommun

Idag har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat om dom i målet 7530-17 Alingsås kommun – Konkurrensverket. Beslutet blev att kommunen döms att betala 5 miljoner kr i upphandlingsskadeavgift.

Alingsås kommun står dock på sig och har bestämt sig för att överklaga domen. Kommunen uttalar sig via Alingsås tidning:

-”Det här är en principiell fråga och vi kommer att försöka ta det så högt upp vi kan, säger Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun, i ett pressmeddelande. Vår nämnd har med kommunfullmäktige gjort bedömningen att det inte finns en marknad för den här typ av vårdkedja, och att den i grunden bygger på en ömsesidighet mellan oss och den idéburna organisationen.”

Från Forums sida vill vi poängtera att domslutet inte betyder att samverkansformen idéburet offentligt partnerskap är olaglig. Domen, om den vinner laga kraft, betyder att den typ av tjänster som Bräcke diakoni utför, av Förvaltningsrätten i Göteborg, betraktas vara ekonomiska. Begreppet idéburet offentligt partnerskap nämns överhuvudtaget inte i domskälen.

-I de allra flesta fall där IOP används idag är det helt legalt och legitimt att arbeta med partnerskapet som grund. Så domen idag bör inte ses som något hot mot pågående IOP:er, säger Ludvig Sandberg, sakkunnig idéburen organisering på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Det finns idag ett mycket starkt stöd för partnerskapet som samverkansform mellan det offentliga och det civila samhällets organisationer, hos alla demokratiska partier i Sveriges riksdag.

-Vi konstaterar att Sveriges regering just har tillsatt en utredning för att förtydliga det legala utrymmet för att offentliga aktörer enklare ska kunna ingå partnerskap och domen som kommit idag bekräftar det behovet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Frågor kring detta pressmeddelande kan riktas till:

Göran Pettersson, generalsekreterare 0709965425, Ludvig Sandberg, sakkunnig 0734209840

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.