2017-07-14 08:00Pressmeddelande

Forum på högnivåmöte om Agenda 2030 i New York

null

Under 17-19 juli är Forum på plats i New York för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF. HLPF är det centrala uppföljningsforumet för genomförandet av Agenda 2030 på global nivå och Forums Göran Pettersson är en av delegaterna i den svenska delegationen. Syftet med dagarna är att de olika processer som pågår utanför och innanför FN-systemet kopplat till Agenda 2030 ska knytas ihop.

- Arbetet med Agenda 2030 är centralt för våra medlemmar och civilsamhällets organisationer i bred mening. De globala målen ger oss ett politiskt ramverk som synliggör och ger legitimitet åt det omistliga arbete som civilsamhället bidrar med dagligen. Samtidigt för målen samman den internationella nivån med den nationella, regionala och lokala nivån på ett förtjänstfullt sätt, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Partnerskap med civilsamhället en nyckel

Den rapport som ligger till grund för Sveriges deltagande i HLPF lyfter att tvärsektoriell samverkan har byggt Sverige starkt samt att Sverige behöver engagera hela samhället i enlighet med mål 17, som handlar om genomförande och vikten av partnerskap, om vi ska nå målen. Rapporten slår bland annat fast att en grundbult i den svenska samhällsmodellen är en lång tradition av samarbete och samverkan, såväl nationellt som internationellt, mellan samhällets olika aktörer.

- Partnerskapet är vägen framåt för att lösa de utmaningar som vi står inför. Om vi på allvar ska förmå bygga det globalt hållbara samhället behöver hela Sverige inkluderas i arbetet. Att säkerställa ett juridiskt förtydligande och politisk stöd för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) blir exempelvis en nödvändighet.

Möjlighetslistan och Forums roll

Mot bakgrund av betydelsen av samverkan och civilsamhällets roll i att möta målen deltar Forum för att bidra med perspektiv på partnerskapsdrivna processer och nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Ett område där Forum har långtgående erfarenheteter som en av de drivande aktörerna i framtagningen av den nationella Överenskommelsen, Idéburet offentligt partnerskap (IOP), och den Europeiska koden för samverkan. Utöver detta har Forum också tagit fram en möjlighetslista över 8 samhällsområden där idéburna aktörer, offentlig sektor och näringsliv redan samverkar eller där förutsättningarna för samverkan för att uppnå en hållbar utveckling är goda. Dessa exempel handlar bland annat om arbetsmarknad, etablering av nyanlända, folkhälsa och hälsa och sjukvård.

Om Agenda 2030

Förenta Nationernas globala utvecklingsmål Agenda 2030 syftar till att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld. För att uppnå de 17 målen som har fastslagits av FN:s generalförsamling identifierar Agenda2030 bland annat civilsamhället som en viktig aktör i arbetet för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. För mer information om HLPF samt Agenda 2030, klickar här.

För fler kommentarer kontakta:

Anton Alsander

072 547 45 66

anton.alsander@socialforum.se

Projektledare

Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.