2012-03-09 06:48Pressmeddelande

Forum och SKL i projekt om stödstrukturer för frivilligt arbete

Ideella organisationer är viktiga aktörer i välfärden. De bidrar med både förbättrad resultat, medmänsklig omsorg och utveckling av nya metoder och samarbetsformer. Det frivilliga, egendrivna arbetet är en helt central del av organisationernas betydelse för samhället, och utgör en stor resurs i det lokala välfärdsarbetet. Organisationernas värde som källa till gemenskap och folkhälsa är stor.

Det finns ett stort behov av att gemensamt driva ett utvecklingsprojekt där ideella aktörer och offentliga aktörer i form kommuner och landsting kan delta.  

-          Forum har under flera år arbetat för att skapa ett gemensamt utvecklingsprojekt kring den här frågan, poängterar Forums ordförande Anna Carlstedt. Vi är mycket glada över att det nu blir verklighet, och ser fram emot det gemensamma arbetet med SKL.

Regeringen fattade igår beslut om en stor satsning på stöd till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. I beslutet tydliggör de ideella organisationers medskapande i välfärden. Regeringen vill möjliggöra samverkan mellan kommunerna och ideella organisationer i att hitta långsiktigt framgångsrika samverkansformer på lokal och regional nivå. Forum och Sveriges Kommuner och Landsting har därför fått förstudiemedel för projektet ”Välfärdsutveckling genom stödstrukturer till frivilligt arbete”.

Under förstudien kommer ett antal organisationer involveras i arbetet med att samla kunskap om samverkansformer, identifiera lokala och regionala exempel och sprida kännedom om dessa.

-          För oss är det viktigt att projektet är fokuserat på att skapa dialog mellan ideella aktörer och offentliga aktörer. Vi är -på båda håll- självständiga och oberoende parter som nu samarbetar om att hitta riktigt bra lösningar för framtiden, lyfter Forums generalsekreterare Göran Pettersson fram.

Det är spännande och glädjande att regeringen nu vill lägga fokus på just det frivilliga arbetet. För både den enskilde frivillige och för brukaren så spelar ofta den frivilliga identiteten stor roll. Det stöd som det civila samhällets organisationer ger är något annat än det stöd man får av det offentliga. Båda typerna behövs, och nu får vi möjlighet att hitta gemensamma utvecklingsmodeller kring detta.

Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.