2012-05-30 06:03Pressmeddelande

Föreningsliv ökar livslängden markant – genom socialt kapital!

Vad bidrar organisationslivet med till det svenska samhället? Politiker och myndighetspersoner har under senare år ofta lyft fram det civila samhället som alternativa utförare i välfärden. Men är detta det grundläggande värdet med ett rikt civilt samhälle och frivilligt engagemang? 

Läkaren Markku T Hyyppä har gjort upprepade befolkningsundersökningar i Finland, och han visar att finlandssvenskar har ett rikligt socio-kulturellt kapital i form av föreningsengagemang och som gör att de lever väsentligt längre än sina finskspråkiga grannar.  Oberoende av andra hälsofaktorer så gör de sociala nätverken att man lever längre och skattar sin hälsa högre. 

-          Folket i Österbotten - d.v.s. den svenskspråkiga minoriteten - känner sig friskare och är mindre sjuka än Finlands genomsnittbefolkning. Detta trots att österbottningar motionerar mindre och äter ohälsosammare än genomsnittfinländare, förklarar Markku T Hyyppä. 

Den högre folkhälsa som Hyyppä visar är heller inte knuten till idrottsligt engagemang. Det är de sociala nätverken i sig som gör skillnaden. Han visar att effekten på folkhälsan inte är beroende av motion, utan blir lika stor i schackföreningen och kören som i fotbollsföreningen.

-          Att Hyyppä lyfter fram att det är organisationerna i det civila samhället som är den viktigaste förklaringen till den bättre folkhälsan, är mycket spännande, betonar Anna Carlstedt, ordförande i Forum för frivilligt socialt arbete. Att tilllit, gemenskap och förtroende är viktigt vet vi ju, men här får vi ordentliga siffror och statistik kring värdet av ett aktivt föreningsliv.   

Under seminariet får företrädare för det civila samhället, såväl som riksdagspolitiker möjlighet att reflektera över Hyyppäs kunskaper.

Tid: 30 maj kl 10.00-13.00

Plats: Samlingslokalen, Svartensgatan 3

Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.