2012-03-08 16:49Pressmeddelande

Föreningsfrihetens gränser måste prövas!

Finns det organisationsfrihet för politiker och offentligt anställda i Sverige? Eller förväntar vi oss att dessa individer inte tillåts vara medlemmar och engagera sig i viktiga samhällsfrågor? Frågan har aktualiserats av att flera offentliga aktörer begär kontroll över anställdas och förtroendevaldas medlemskap. Forum kräver att frågan utreds omedelbart, så att vi inte får rader av lokala och regionala tolkningar – som kan strida mot svensk grundlag.

Sverige har ett rikt föreningsliv/civilt samhälle, och ett engagemang i form av medlemskap och frivilligt arbete som ligger på världsnivå. På många sätt har det civila samhället därmed fungerat som en kanal för folkets åsikter såväl som en testbädd för nya metoder att arbeta med gemensamma frågor. En lösning som under lång tid stötts av både politiken och samhällslivet. Denna idé har fortsatt starkt stöd hos många folkvalda. Men samtidigt fattas nu beslut runt om i landet som i praktiken gör denna samverkan mellan partipolitik/förvaltning och föreningsliv svårare för att inte säga omöjligt.

Ett antal offentliga aktörer (kommuner och landsting) har inlett processer för att få större kontroll över vilket engagemang deras anställda och politiker har. Enligt Lagen om offentlig anställning kan ”förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer utgöra förtroendeskadlig bisyssla”. Arbetsgivarna kan därför begära in uppgifter om medlemskap och engagemang individer har och de kan därefter kräva att individerna upphör med sådana ideella uppdrag som arbetsgivaren finner olämpliga.

-          Ska man som politiker eller offentligt anställd kunna ha ett engagemang i någon organisation? Eller finns det ingen föreningsfrihet för dem? frågar sig Forums ordförande, Anna Carlstedt.

I ett domslut i Arbetsdomstolen som nyss publicerats ställdes frågan om 3 poliser kunde vara politiskt aktiva och sitta Socialnämnden, eller om det fanns risk för förtroendeskada genom detta.

-          Vi anser att regeringen omedelbart måste klarlägga frågan, hävdar Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Vad som faktiskt gäller är idag mycket otydligt, och det möjliggör att vi får olika tolkningar från plats till plats på en fråga som har central betydelse för hela samhällslivet och demokratin.

Aktuella länkar till ageranden i frågan:

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Anstallda-asiktsregistreras--ska-ange-foreningsuppdrag/

http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/Foreningsliv--en-privatsak-enligt-manga-politiker/#.T1MwzMfx5bk.facebook

http://www.unt.se/tierp/tierp-behover-regler-for-bisysslor-1646354.aspx

http://www.unt.se/uppsala/skarpt-kontroll-av-bisysslor-1647953.aspx

http://brs.skl.se/cirkular/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1&search1_cnr=12:3

Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.