2008-04-14 17:31Pressmeddelande

Fel att tvinga föreningar nattvandra

Det moderata utspelet i Spånga-Tensta om att alla föreningar som får föreningsbidrag av
stadsdelen måste vara med och nattvandra är feltänkt. Bakgrunden är att mätningar visar att
hälften av befolkningen känner stor otrygghet i sitt bostadsområde. Utspelet görs i form av
skrivelse om nya riktlinjer istället för att inbjuda till dialog om problemen, vilket regeringens
förslag till överenskommelsen mellan staten och den ideella sektorn just handlar om.

Istället för att göra om riktlinjerna så borde stadsdelen sätta sig med föreningslivet och göra
en gemensam analys av problemen med otrygghet. Det finns en grundläggande idé och
självständighet i organisationerna som den politiska ledningen inte kan köra över på det här
sättet. Om det gäller nattvandring en gång så kan det gälla annan styrning och andra tvång om
uppgifter senare. Brottsofferjourer, läxläsning, äldrebesök, idrottsverksamheter,
flyktingkontakter, förebyggande och stödjande arbete mot missbruk, uppsökande av hemlösa
och många andra sociala verksamheter som de ideella organisationerna gör är en lika viktig
uppgift och en uppgift som de själva och deras frivilliga valt. Deras engagemang utgår från
det de vill göra för att förändra och påverka, inte från vad som politiskt är påtvingat för
tillfället.

I Spånga Tensta bor det 34.000 invånare och utifrån vad forskningen visat om ideellt
engagemang vet vi att ungefär hälften av befolkningen mellan 16 och 84 år ger i snitt 14
timmar per månad. I en del av stadsdelen finns ett större utanförskap och lägre sysselsättning
vilket tyvärr också påverkar engagemanget. Men ändå skulle ett enkelt räkneexempel ge att
det görs ca 1,3 miljoner timmar och värdet av en arbetad timma är 265:-, totalt 345 miljoner
kronor. Därutöver lägger många organisationer insamlade medel och medlemsavgifter i
verksamheten. Att då hota med indragna bidrag, som totalt i stadsdelen är ca 1 miljon kronor,
visar på stor okunskap om vad det civila samhällets insatser betyder i stadsdelen.

Vi uppmanar politikerna, i Spång-Tensta och andra delar av landet, att söka samarbete och
dialog som bygger på en förståelse för de olika organisationernas självständighet och roll i
samhället. Det finns flera aktiva nattvandrarverksamheter och de kan säkert stödjas bättre, kanske i samverkan med den nya stiftelse som Skandia och e-on bildat. Att tvinga fram
verksamheter riskerar att sänka hela det ideella engagemanget.

Göran Pettersson
Generalssekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.