2015-10-08 13:13Pressmeddelande

Farligt när kommuner bemannar ankomstboenden med volontärer

null

Sundbybergs kommun berättade i Metro idag att de avser använda sig av volontärer i det nystartade ankomstboendet för asylsökande i Ursvik. Kostnaderna för boendet, som ska kunna ta emot 200 flyktingar, får kommunen täckta av Migrationsverket. Samtidigt säger Kjell Sundin, ansvarig för boendet, att kommunen inte klarar att bemanna verksamheten med egen personal.

Att kommuner själva organiserar volontärer för att utföra välfärdsuppgifter är väldigt problematiskt. Frivilligheten bör vara ideella organisationers verktyg, inte det offentligas. Sundbyberg och andra kommuner bör vara noga med att samarbeta med civilsamhället och stötta idéburna organisationer i att organisera ideella, inte göra det själva. Om kommuner tar på sig ideella sektorns roll så blir gränserna otydliga mellan det ideella och offentliga. Inte minst för att det riskerar att på ett olyckligt sätt ställa personal och ideellt engagerade emot varandra i fråga om arbetsuppgifter och ansvar. Men också för att organisationernas viktiga roll som självständig opinionsbildare och röstbärare tystas.

- ”Det är feltänkt att se frivilliga insatser som en kortsiktig besparingsåtgärd, sådana är ju i själva verket ett långsiktigt utvecklingsarbete. Idéburna organisationer måste tillåtas bidra till samhället på sina villkor - kommuner ska inte konkurrera med dem”, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.