2011-10-26 15:36Pressmeddelande

EU vill ha en social marknadsekonomi genom socialt företagande

Europa vill att ekonomins aktörer ska ta större socialt och ekologiskt ansvar. EU-kommissionen lämnar nu två meddelanden som ligger till grund för en högnivåkonferens den 18/11 i Bryssel. Det ena handlar om de traditionella företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility). Det andra handlar om ”sociala företag”, dvs företag vars primära mål är sociala. Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) samverkar med Kommissionen i dessa frågor och har idag fattat beslut om ett yttrande i frågan.

EU-kommissionen och EESK har samverkat nära kring dessa förslag. Ariane Rodert, EU-politiskt sakkunnig på Forum för Frivilligt Socialt Arbete, har varit föredragande i EESK:s yttrande som idag antogs med 106 röster för, 0 emot, 1 som avstod.

 

-          Vi välkomnar att kommissionen villsynliggöra och stödja det värdefulla arbetet socialt företagande bidrar med till samhälle och människor. Nu måste stöd och initiativ verkligen genomföras fullt ut, inklusive bättre upphandlingspraxis, partnerskapslösningar, statsstödsregler etc, säger Ariane Rodert, Forum för frivilligt socialt arbetes ledamot i EESK och föredragande för EESK arbete.

-          Vi ser att fler och fler av våra medlemsorganisationer, som hittills kanske setts som enbart frivilligorganisationer, nu utvecklar sociala företag vars verksamhet stödjer organisationens mål. Därför är Kommissionens och EESKs förslag  ett centralt stöd för våra medlemmars verksamheter och är en viktig del i att stödja den sociala innovation som sker genom det sociala företagandet,  avslutar Göran Pettersson.

 

-          Vi hoppas nu att svenska regeringen gör vad den kan för att stödja detta, tex en svensk social investeringsfond liknande Big Society fund i England, att få in social innovation i det svenska nationella reformprogrammet vore några spännande delar, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för frivilligt socialt arbete.

 

 

Kontakt

Ariane Rodert, EU-politiskt sakkunnig: +32 49 5239546, ariane.rodert@socialforum.se
Göran Pettersson, generalsekreterare: + 46 (0)709 965425, goran.pettersson@socialforum.se

Bakgrund

 Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) är ett rådgivande EU-organ som erbjuder sin sakkunskap till EU:s institutioner (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) genom att avge yttranden om förslag till EU-lagstiftning. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som en "bro" mellan EU-institutionerna och "det organiserade civila samhället". EESK har idag 12 svenska ledamöter varav Forum för frivilligt socialt arbete har en sedan oktober 2010.  

 EESKs yttrande om socialt företagande har tagits fram på förfrågan av Europeiska Kommissionen som input i deras arbete med ett initiativ för socialt företagande. Det är direkt kopplat till EU:s strategi för ”EU 2020” och framförallt till huvudinitiativet ”den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning” och den inre marknadsakten och är ett prioriterat område för tillväxt och sysselsättning.

Forums ledamot i EESK, Ariane Rodert, har lett arbetet i EESK och varit föredragande för yttrandet som tagits fram på begäran av Europeiska kommissionen. Kommissionen lämnar idag ifrån sig ett meddelande om socialt företagande som höjer Unionens ambitioner om att skapa en ”social marknadsekonomi”

Yttrandet betonar vikten av att synliggöra och stödja socialt företagande och ger konkreta rekommendationer till EU och medlemsländerna hur det sociala företagandet kan utvecklas och stödas. Det understryker att det primära att skapa bättre tillgång till speciellt anpassade finansieringsinstrument för att ta till vara på potentialen i det sociala företagandet. Men förslag nämns också för vikten att börja mäta sociala resultat bättre, synliggöra värdet av och att skapa stödstrukturer för det sociala företagandet samt den starka kopplingen tillsocial innovation.

Läs mer och se hela yttrandet samt deras pressmeddelande på EESK:s pressavdelnings hemsida: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-media

 

 

Kommissionen lanserar ett initiativ för att stödja och utveckla socialt företagande

 Idag publicerade Europeiska Kommissionen sitt meddelande om ett ”initiativ för socialt företagande” som syftar till att dels synliggörs värdet av det sociala företagandet dels ger konkreta uppföljningar för att utveckla och stödja dess framväxt i Europa.

Kommissionens meddelande listar 12 konkreta åtgärder för att förbättra framväxten och utvecklingen av socialt företagande. Bl.a. rekommenderas förändringar av upphandlingsregler och statsstödsregler men också initiativ för att bygga kännedom om och ökat förtroende för socialt företagande.  Meddelandet tar också speciellt upp ett avsnitt om sociala investeringsfonder och möjligheterna i nya ESF-programmet att prioritera det sociala företagandet.

Europeiska Kommissionen har i sitt arbete med EU202-strategin och den inre marknadsakten särskilt prioriterat stöd till det sociala företagandet. Läs kommissionens meddelande här:

 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

 

 

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.