2016-04-28 17:14Pressmeddelande

Ett offentligt föreningsregister skulle vara direkt förödande för det svenska civilsamhället

null

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Göran Pettersson på Forum i en debattartikel tillsammans med Famna och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det finns i dag inga belägg för att ideella organisationer har använts som föremål för finansiering av terrorism. Om man inrättar ett register med alla juridiska personers huvudmän riskerar man att kraftigt försämra förutsättningarna för det oberoende svenska föreningslivet. I stället bygger man upp en struktur som kan missbrukas för extrem kontroll, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

– Bland våra medlemmar finns de som driver skyddade boenden för förföljda och hotade, de som driver verksamheter för flyktingar och EU-migranter och de som skapar sammanhang och gemenskap för hbtq-personer eller andra utsatta minoriteter. Långtgående ingrepp i den personliga integriteten och föreningsfriheten måste balanseras mycket noggrant mot effekten av förslagen. Utredningen visar inte hur risken för penningtvätt och terrorism skulle minska av ett centralt register, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Detta menar Forum, Famna och CIVOS i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet, i samband med att remisstiden går ut för regeringens betänkande om att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU:2016:8).

Utredningen saknar konsekvensbeskrivningar för ideella organisationer som driver exempelvis social omsorg och sjukvård. Särskilt inom välfärdsområdet finns flera områden som är skyddsvärda, som sociala verksamheter eller patient- och närståendeföreningar är det synnerligen olämpligt att registrera berörda individer, oavsett vald associationsform.
Ur debattartikeln

– De åtgärder som införandet av ett register kräver skulle dessutom innebära stora kostnader och omfattande administrativ börda för det svenska föreningslivet, som många gånger saknar anställd personal. I stället skulle detta landa på ideella som på sin fritid engagerar sig i en kvinnojour, idrottsförening eller Rödakorskrets, säger Martin Björgell, ordförande för CIVOS.

Foto: Erik Cronberg

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.