2006-10-06 12:43Pressmeddelande

Dialog och spelregler stärker civila samhället

Forum för frivilligt Socialt Arbte välkomnar de nya ministrarna och ser fram mot dialogen om civila samhällets roll i välfärden och demokratin.

I regeringsförklaringen säger statsminister Fredrik Reinfeldt att "Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle. Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle."

- Det vittnar om en insikt när det gäller de ideella organisationernas betydelse för vårt samhälle och för enskilda människor dagligen runt om i landet. Detta är ett mycket centralt budskap från den nya regeringen och just det här har varit utgångspunkten i vårt arbete med att skapa nya spelregler för den ideella sektorn, framför allt för den sociala delen som vi arbetar inom. Vi hoppas därför att det arbete som påbörjats när det gäller spelregler och dialog mellan den offentliga sektorn och de socialt inriktade ideella organisationerna kan fortsätta säger Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Reinfeldt säger vidare att det ska bli lika villkor för ideella, kooperativa, privata och offentliga aktörer inom vård och omsorg.

- Vi tror att samhället har att vinna på om fler aktörer, inte minst de som är idéburna och icke vinstutdelande, tillåts utföra offentligt finansierad verksamhet. Men det är då oerhört viktigt att se till att de ideella organisationerna inte stöps om till slimmade säljorganisationer, där identitet byts ut mot image, där äkta engagemang byts ut mot ett konstruerat mervärde, där småskalighet och diversifiering byts ut mot storskalighet och likriktning. Också här behöver vi sitta ner i spelregelssammanhanget och samtala om hur regelsystemen bör se ut, när lagen om offentlig upphandling bör användas, hur den bör vara skriven, säger Göran Pettersson.

Förutom dessa centrala principområden finns ett antal viktiga sakfrågor där förutsättningarna för det ideella engagemanget måste förbättras. Vi vill ha klara förutsättningar för utdelning av medel från stiftelser och fonder, en långsiktig och friare finansiering av typen ”handslaget” inom idrotten, nationell finansiering av Volontärbyrån för att ta tillvara människors vilja att engagera sig, stöd och samordning av frivilligcentralerna, mer forskning om ideella sektorn och olika former av samverkan som stärker det ideella engagemanget.

- Vi välkomnar att regeringen beskriver synen på civila samhället som en grundläggande värdering och sammanhållande kitt i samhället och hoppas att det får konsekvenser i hur frågorna hanteras i regeringsarbetet, avslutar Göran Pettersson.Göran Pettersson
generalsekreterare
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
070-9965425


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.