2013-11-16 08:19Pressmeddelande

"Dags att regeringen tar ansvar för föreningslivets förutsättningar"

Allt fler myndigheter har börjat behandla ideella föreningar som privat näringsverksamhet. Nu är det dags att en parlamentarisk utredning tillsätts för att undersöka detta. Det uppmanar sju ideella organisationer i ett brev riktat till civilsamhällesministern och idrottsministern och i en debattartikel i
Dagens Nyheter i dag.

– Föreningslivet är en förutsättning för att lösa samhällets utmaningar. Vi bidrar till integration, minskar
utanförskap, ökar jämlikheten och ger människor gemenskap och en känsla av mening. Men våra medlemsorganisationer vittnar ofta om en okunnighet hos stat och kommun som inte förstår skillnaden mellan en privat aktör och en idéburen organisation, säger Forums ordförande Anna Carlstedt.

2010 ställde sig en enig riksdag bakom en politik för det civila samhället där förbättrade villkor för civilsamhället står i fokus.

Men i brevet och i debattartikeln beskriver de sju organisationerna en utveckling som går i en helt annan riktning. I myndigheters praktiska arbete jämställs allmännyttiga ideella föreningar många gånger med vinstdrivande företag, skriver de och hänvisar bland annat till Livsmedelsverket som inte skiljer på om en ideell organisation eller ett företag hanterar mat. Alla ska betraktas som livsmedelsföretag.

Nu föreslår de sju organisationerna att en parlamentarisk utredning tillsätts och skriver i debattartikeln:

”Vi är medvetna om att frågan är komplicerad. Därför har vi skickat in en uppmaning till regeringen att
tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att i nära samverkan med civilsamhällets organisationer lägga fram förslag om hur de ideella föreningarnas särart och ställning kan hävdas i förhållande till relevant lagstiftning. Frågan handlar om hela den ideella sektorns och det svenska
föreningslivets framtid.”

– Att myndigheter och politiker förstår idéburna organisationers särart och mervärde är en förutsättning för att vi skall kunna bidra till välfärden och samhällsutvecklingen. Därför måste en
sådan här utredning tas fram nu, fortsätter Anna Carlstedt.

Fotnot: Bakom brevet och debattartikeln
står Forum – ideella organisationer med social inriktning,
Riksidrottsförbundet, Hela Sverige ska leva, Sverok, Svenskt Friluftsliv,
Ideell kulturallians och Scouterna.

Läs hela debattartikeln i Dagens Nyheter

Läs brevet till regeringen


För fler kommentarer kontakta

​Anna Carlstedt
Ordförande Forum –
idéburna organisationer med social inriktning
0708-78 09 33

Göran Pettersson

Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.