2009-12-17 18:56Pressmeddelande

Civilsamhällets organisationer behöver en långsiktig och sammanhållen politik

Civilsamhällets organisationer behöver en långsiktig och sammanhållen politik för att ha goda förutsättningar att verka i sin fulla kraft, och för att försvara och berika välfärden. Vid dagens presskonferens i Riksdagen då de rödgröna presenterade sin motion med anledning av regeringens proposition ”En politik för det civila samhället” betonade man vikten av en bred parlamentarisk samsyn avseende politikområdet, men pekade samtidigt ut flera delar där man inte delade regeringens syn på politiken för det civila samhället.

Men även regeringen har i propositionen betonat vikten av en samsyn och att kunna föra en långsiktig politik så att svenskt organisationsliv inte blir beroende av svängningar i vilka partier som sitter i regeringsställning.

-          Från Forum för frivilligt socialt arbetes sida ser vi ändå att i den grundläggande synen på vilken roll civilsamhällets organisationer har och ska spela finns en samsyn mellan regeringen och oppositionen. Det visar sig också i att oppositionen ställer sig bakom Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi hoppas att man kan ta fasta på den samsynen och slipper en blockpolitik kring förutsättningsfrågorna för sektorn, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för frivilligt socialt arbete.

De rödgröna kritiserar i motionen Alliansregeringen för att man å ena sidan i propositionen framhåller vikten av en sammanhållen politik för sektorn, men samtidigt för en splittrad politik då det parallellt pågår flera utredningar kring moms- och skattefrågor som får stora konsekvenser för sektorn.

-          På den punkten håller vi med de rödgröna. Regeringen kan inte samtidigt som man deklarerar vikten av en sammanhållen politik med utgångspunkt från sektorn ge direktiv till utredningar som lägger förslag som rycker undan benen för svenskt föreningsliv, fortsätter Göran Pettersson.

Presskontakt:

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425
goran.pettersson@socialforum.se
www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.