2021-06-18 04:18Pressmeddelande

Civilsamhället presenterar 100 förslag för ett bättre Sverige efter pandemin

När Sverige nu tar sig ur pandemins grepp behöver civilsamhället spela en större roll. Dess verksamheter har lång tradition av att möta samhällsutmaningar med innovation och nytänkande. Det menar företrädare för initiativet Nysta, som idag presenterar en rapport med över hundra förslag till förändringar.

Under det senaste året har tusentals personer inom civilsamhället varit engagerade i arbetet inom Nysta civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Ett stort antal idéer och konkreta förslag på hur demokratin, välfärden och tilliten kan stärkas tagits fram under året. De utgör kärnan i Nystarapporten, som presenteras vid en livesänd konferens idag.

– Våra förslag till ett förnyat samhällskontrakt syftar inte bara till att reparera de skador som pandemin orsakat utan också till att ta itu med missförhållanden som funnits under längre tid och som vi menar att civilsamhället är bäst lämpat att lösa. Civilsamhället har en unik och underutnyttjad förmåga att bygga tillit, något som behövs mer än på länge i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta.

Genom Föreningssverige har miljoner svenskar under årens lopp samlats kring viktiga frågor, lärt sig praktisk demokrati och bidragit till avgörande samhällsförändringar. I civilsamhällets organisationer ryms allt från friluftsföreningar och kvinnojourer till idéburna skolor och vårdgivare. Verksamheterna är inte vinstdrivande utan har andra mål, som ofta handlar om delaktighet och samverkan.

– Sverige har nu har ett gyllene tillfälle att bättre dra nytta av civilsamhällets förmåga. För att detta ska bli möjligt krävs främst att låsningar och begränsningar som finns i lagar och regler tas bort. Civilsamhället vill göra mer, det politikerna behöver göra är egentligen bara att släppa fram oss och öka vårt utrymme att bidra, säger Martin Ärnlöv.

I den rapport som presenteras idag listas över hundra förslag till förändringar, riktade till politiker på alla nivåer. Fem av dessa är:

1. Låt civilsamhället bekämpa arbetslösheten
Pandemin har ökat problemen för dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden. Detta är också en grupp som både Arbetsförmedlingen och privata aktörer har svårt att bistå. Men det är exakt denna grupp som civilsamhället specialiserat sig på att arbeta tillsammans med, bland annat med praktikplatser och i det som kallas arbetsintegrerande sociala företag.

2. Låt data främja jämlikhet och social utveckling
Rätt använt kan data rädda liv, främja människors livskvalitet och bidra till att nå ett jämlikt samhälle i mycket högre utsträckning än vad som sker idag. Civilsamhället har stora möjligheter att bidra men det råder osäkerhet kring vad man får och kan göra, vilket leder till att vi avstår från att samla och använda data. Denna typ av osäkerhet behöver riksdag och regering ta ansvar för och åtgärda.

3. Nya lagar för idéburna verksamheter
Offentliga upphandlingar fungerar dåligt för idéburna välfärdsverksamheter. Det finns en ny modell som kallas idéburet offentligt partnerskap, IOP, som skulle kunna användas i långt större utsträckning om det fanns en lag som tydliggör hur den ska användas. Detta måste regeringen lösa.

4. Låt Arvsfonden stödja civilsamhällets investeringar och innovation
Civilsamhället har en lång tradition av att möta samhällsutmaningar på nytänkande sätt, men eftersom civilsamhällets verksamheter inte är vinstdrivande finns det begränsat intresse från kapitalmarknaden att investera i sektorns innovationer och utveckling. Regeringen bör därför ge Arvsfonden i uppdrag att stödja dessa investeringar.

5. Gör om beskattningen av icke-vinstdrivande aktörer
Dagens skatteregler slår mot organisationer som har verksamhet i olika associationsformer eller bedriver näringsverksamhet för att finansiera ideella och sociala verksamheter. Regeringen måste ta bort den orättvisa beskattningen av civilsamhällesorganisationer, inte minst stiftelser, som bedriver näringsverksamhet och avskaffa internmomsen för ideella organisationer.

Livesänd lanseringskonferens idag
Nystarapporten presenteras vid en livesänd konferens idag mellan 8.30 och 12.00. Medverkar gör bland andra; Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP), Lena Hallengren, socialminister (S), Annie Lööf, partiledare (C), Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (KD), Jason Diakité, artist, Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Hanna Stjärne, vd på Sveriges Television, Lars Trägårdh, professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ahmed Abdirahman, grundare The Global Village och Järvaveckan.
 

Mer information

Läs mer om rapporten och ladda ner den här
Ladda ner rapporten
Ladda ner förslagen i kortversion
Läs mer om konferensen 

Presskontakt

Anna Snell, anna.snell@socialforum.se, 073-554 23 23 

Om Nysta

Nysta är ett samverkansprojekt som har som mål att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona – med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Bakom projektet står Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Fremia och Giva Sverige. https://www.nysta.nu/Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum vill att civilsamhället ses som en central och värdefull del av samhällsutvecklingen. För att främja civilsamhällets förutsättningar arbetar Forum med strategiskt påverkans- och opinionsarbete, kunskapsspridning och med att underlätta för den idéburna organiseringen. Vi vill vara en plattform för civilsamhällets organisationer, där vi utbyter erfarenheter, bygger gemensam kunskap och utvecklar samhället tillsammans.