2009-12-09 12:30Pressmeddelande

Civilsamhället bygger demokratin

När nu regeringen överlämnar propositionen ” En politik för det civila samhället” till riksdagen för behandling åstadkoms något viktigt. Med ändringen av målet för politikområdet, från att ha handlat om underlättande att bilda och delta i föreningar, till att handla om föreningarnas bidrag till demokratin, har politiken tagit ett viktigt kliv.

-          Sveriges grundlag inleds med orden ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Den ena sidan av detta, d.v.s. att vi går och röstar vart fjärde år och ger de folkvalda mandat att politiskt leda landet, är välkänd och viktig. Den andra sidan, att folkets organisationer också är en omistlig del av demokratin tänker vi kanske inte lika ofta på. I och med det mål som nu aviseras i propositionen  –  ”Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras.” – erkänns det civila samhällets betydelse för demokratin, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för frivilligt socialt arbete.

-          Folkets bidrag till demokratin är inte enbart att vart fjärde år, tredje söndagen i september, lägga sin röst för att sedan i 1459 dagar överlåta allt demokratiarbete till de 3 % av oss som blir folkvalda. Folkets bidrag till demokratin är mycket större än så, fortsätter Göran Pettersson.

Med det mål som aviseras för politiken för det civila samhället erkänns detta enorma och helt nödvändiga bidrag till vår gemensamma demokrati. Men inte nog med det. När det uppkommer frågor av gemensam natur, sådana som påverkar oss alla, är det viktigt att civilsamhällets organisationer hittar former för att bilda gemensam opinion. I och med att målet för politikområdet fokuserar villkoren för civilsamhällets bidrag till demokratin, skapas också en möjlighet för att civilsamhället skall kunna spela en mer aktiv och, då det är möjligt, sammanhållen roll.

I propositionen anges att politikområdet skall hanteras i dialog med civilsamhällets organisationer. Det är bra! Men att denna dialog blir på riktigt, blir konkret och meningsfull bestäms av flera faktorer; om det skapas rutiner för hur forskning och statistik om den aktuella utvecklingen kan tillföras, om politiker på ledande nivå ger sig tid att delta, om tydliga signaler om detta politiområde infogas i myndighetsinstruktioner och regleringsbrev, om det avdelas resurser när så är befogat. Men det handlar också om vi inom civilsamhället klarar av att se över våra egna trösklar, tänka och agera gemensamt när så är påkallat. Det har inte varit vår starkaste gren i alla lägen.

-          Vi noterar att regeringen har tagit till sig synpunkterna om formen för dialogen som vi och andra lämnade i somras och att man nu föreslår en självständig form för dialog.  Det är något som vi välkomnar!

-          Med koppling till det mål om demokratin som aviseras i propositionen, har regeringen aviserat en kursändring när det gäller bidragen. Andelen bidrag som ges till organisationernas för deras grundläggande finansiering, de s.k. organisationsbidragen, skall öka på bekostnad av projekt och verksamhetsbidrag. Om detta blir verklighet, bryts en trend som pågått ett antal år där kortsiktiga medel vuxit i omfattning, säger Göran Pettersson. 

Många har vittnat om den sjuka som kallas projektos. Sjukan karaktäriseras av att organisationerna utvecklar en förmåga att omtolka sin verksamhet så att den passar det tema som stat och kommuner satt för sina projektmedel just det året. Detta kortsiktiga jagande efter den offentliga plånboken har inte varit bra för någon, varken för skattebetalaren, frivilligarbetaren, brukaren eller för samverkansparter till organisationerna. Detta sätt att tvingas klä verksamheten i olika språkdräkt för att den skall passa in bryter mot principen att det är organisationerna själva som styrda av sina värderingar och sin inre process, skall bestämma vad man skall göra och hur det skall beskrivas.

Om de ambitioner som anges i propositionen blir verklighet har något positivt inträffat.

Presskontakt

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425
goran.pettersson@socialforum.se
www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.