2011-09-21 06:05Pressmeddelande

Budgetpropositionen: Civilsamhället är allt längre från regeringens bord, anser Civos

Den föreslagna avdragsrätten för gåvor är positiv, men rör endast ett fåtal organisationer. Det vi får är en myndighet som ska administrera dialoger och genomföra uppföljningar av en politik som hittills varit mager på konkreta åtgärder

Civos har tidigare uttryckt sin besvikelse över att regeringen inte prioriterat dialogen med civilsamhället. I budgetpropositionen föreslås att Ungdomsstyrelsen blir ny myndighet för civilsamhällets frågor.

Regeringen har nyss instiftat ett partsgemensamt forum för dialog med det civila samhället. Det vi ser nu är att dialogen flyttar allt längre från regeringen. Just nu har Ungdomsstyrelsen valt att inte ens genomföra några dialogmöten, säger Mats Bernerstedt.

Civos anser att en del av de frågor som nu Ungdomsstyrelsen ska ha ansvar mycket väl kunde hanteras av det civila samhällets organisationer – såsom stora folkrörelsekonferenser, mötesadministration och kunskapsuppbyggnad om det civila samhället. Ungdomsstyrelsen saknar dessutom erfarenhet av många av de politikområden där det civila samhället är en viktig aktör, såsom näringspolitik, biståndspolitik och finansiella frågor.

Civilsamhällets frågor skulle bättre handhas av statsrådsberedningen, eftersom våra frågor rör de flesta departement. Det skulle dessutom ge regeringen den samlade syn som man vill ha, avslutar Mats Bernerstedt.

Kontakt:

Mats Bernerstedt, ordförande Civos tel 070-555 93 57 mats.bernerstedt@civos.se

 

Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan är intresseorganisationen för folkrörelser, ideellt och idéburet. Civos medlemmar verkar inom stora delar av Föreningssverige. Syftet med Civos är att genom samverkan mellan organisationer från olika områden – ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kulturorganisationer, trossamfund, socialt verksamma organisationer, folkbildning, kvinnorörelse, nykterhetsrörelse, kooperation, arbetsgivarorganisationer med flera – stärka det civila samhället. Tillsammans organiserar våra medlemmar tiotusentals lokala föreningar i Sverige.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.