2011-10-03 06:02Pressmeddelande

Är socialt arbete i civila samhället dyrt?

-          Det är fantastiskt att vi har fått tillgång till så mycket nya siffror om vår del av samhället, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Men att sammanställa statistik över ett nytt område är alltid svårt, och ibland blir siffrorna svårtolkade. Det märks tydligt i SCB:s rapport!

SCB har haft regeringens uppdrag att samla statistik och ge oss alla en större kunskapsöversikt över det civila samhället. Myndigheten har använt känt material, och tolkat samman helheter och delar. Enligt myndigheten arbetar nästan 1000 organisationer inom fältet social trygghet. Den här delen av sektorn får årligen ca 25% av alla intäkter, under 2009 var det 30,7 miljarder. Dessa 1000 organisationer har därmed rimligen en stabil ekonomisk situation – kan man tänka. 

-          Rapporten beskriver att området kultur och rekreation – som inkluderar hela idrotten med nära 12000 organisationer - hade 21 miljarder av intäkterna 2009. Jämfört med det låter det verkligen som att organisationerna inom den sociala tryggheten av sektorn har en gräddfil, kommenterar Ludvig Sandberg, t.f. generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 

Men, av de 1000 organisationerna inom social trygghet är 38 st. a-kassor, och dessa verksamheter hade 2009 över 27 miljarder av intäkterna i gruppen. A-kassorna är viktig verksamhet, och deras intäkter är rimliga. Men att gruppera dem tillsammans med övriga organisationer inom social trygghet blir fel, då det innebär att verksamheter som drivs av tex kvinnojourer, nykterhetsrörelse, barnrättsorganisationer, hemlöshetsarbete, ungdomsengagemang etc länkas hit. Dessa verksamheter delar i verkligheten på 3,7 miljarder per år.

SCB skriver att rapporten ska ses som ett underlag för fortsatt diskussion om vidareutveckling av statistik för det civila samhället. Det behövs, under lång tid framöver. Hur verksamheter grupperas och vilka siffror som kopplas till dem kommer att påverka förutsättningar och regelsystem.

-          De här verksamheterna inom social trygghet har inte stora resurser! SCB:s gruppering i rapporten riskerar att få oss alla att tolka verkligheten fel, avslutar Anna.

 

Kontakt

Anna   Carlstedt

Ordförande

Forum för Fri villigt Socialt Arbete

Anna.carlstedt@socialforum.se

0708-78 09 33

Ludvig   Sandberg

T.f. Generalsekreterare

Forum för Fri villigt Socialt Arbete

Ludvig.sandberg@socialforum

0734-20 98 40

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.