2018-12-07 08:47Pressmeddelande

85 svenska organisationer går ihop för Globala målen

null

På Frivilligdagen i onsdags lanserade Forum tillsammans med 84 andra svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen. Avsiktsförklaringen lämnades över till Civilminister Ardalan Sharabi på Frivilligdagens gala. 

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, CONCORD Sverige och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

- Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

- Vi såg ett behov av att skapa förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Ett av våra åtaganden är att arbeta inkluderande för att ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors kunskap och förmågor, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU.

Det har nu gått tre år sedan Globala målen för hållbar utveckling antogs. Det finns en risk att det långsiktiga arbetet för att nå målen hamnar i skymundan för andra politiska och ekonomiska prioriteringar. Om målen ska kunna nås till år 2030 måste ambitionsnivån och takten höjas.

- Vi 82 organisationer kommer att fortsätta att hålla fokus på hållbarhetsfrågorna. Det är nu det gäller, och det gäller såväl oss själva i vårt eget arbete, men också att hålla regeringen ansvarig för sina åtaganden. Den kommande regeringen behöver vara mycket tydlig och konkret i sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige.

Bakgrund:

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

För frågor och kommentarer kontakta: 

Göran Pettersson
Generalsekreterare, Forum idéburna organisationer med social inriktning
goran.pettersson@socialforum.se
070-996 54 25

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.