2014-02-04 08:13Nyheter

Forum: "Utan föreningslivet skulle vårt land vara något helt annat"

null

Vi som verkar inom föreningslivet har inga problem med att stå rakryggade när det handlar om att det vi gör har betydelse för samhället. Vi är övertygade om att också media spelar en viktig roll. Därför tycker vi att det är rimligt att det satsas skattemedel även i mediebranschen. Det skriver Forum i en kommentar till Dagens Nyheters ledare En osund bidragskultur. 

I en ledare i Dagens Nyheter från 29 januari diskuteras bidragskulturen kring den ideella sektorn med fokus på hur organisationer fuskar och hur statliga myndigheter även ger bidrag till organisationer som inte ens finns eller är öppet odemokratiska.

I texten roar sig Dagens Nyheter med att citera Bibeln, för att åkalla en slags ur-föreningskänsla. Vi tar oss också friheten att citera ett litet stycke ur Bibeln: "ty med den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder. Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? Eller huru kan du säga till din broder: 'Låt mig taga ut grandet ur ditt öga', du som har en bjälke i ditt eget öga?" (Matteus 7)

DN anklagar politiken och föreningslivet för att i en ohelig allians ha skapat en guldgruva, där föreningarna rullar sig i pengar som folket har slavat ihop. Man kallar Ungdomsstyrelsen med sina 258 miljoner att dela ut för "den stora guldgruvan" för föreningslivet. Låt oss hjälpa DN lite. Enligt beräkningar som Statskontoret har gjort fördelas cirka elva miljarder totalt sett varje år från stat, landsting, kommuner till föreningslivet. 258 miljoner är lite drygt två procent av den totala bidragsgivningen. Så var det med den guldgruvan.

Svenska tidningar får enligt Presstödsnämndens årsredovisning (2012) 565 miljoner kr per år i presstöd. Syftet med presstödet är att försäkra befolkningen kvalitetstidningar. Det är viktigt för demokratin att vi har en fri och stark press. (och ja, vi vet att DN numer inte har presstöd). Det totala presstödsbeloppet är större än det som fördelas av Ungdomsstyrelsen men alltså väsentligt mindre än vad myndigheter och av landets kommuner och regioner sammantaget fördelar till ideella föreningar. Men det finns ju mer än presstödet. De medel som Sveriges radio och TV får in via licensavgifterna (7,1 miljarder kronor år 2012 enligt uppgift från Radiotjänst) är i detta hänseende också att likställa med skattemedel, även om formen för insamling skiljer sig åt. Det är pengar från svenska folket. Inte för en tjänst man väljer att köpa utan en avgift man enligt lag måste betala om man har en apparat som tar emot TV-utsändningar.

Så det handlar alltså om vad samhället får ut av de offentliga medel som satsas på olika saker - exempelvis media eller föreningslivet. Det handlar om värdet för demokratin. Men det handlar också om samhällsvärden som allmän folkhälsa, stöd till människor i särskilt utsatta situationer och rekreation.

Vad betyder föreningslivets verksamhet i termer av folkhälsa? Det finns studier som visar att livslängden och livskvaliten höjs avsevärt för de människor som har möjlighet att delta i föreningsliv av olika slag. I grund och botten handlar det om att skapa sociala sammanhang utanför familjen där människor kan ge utlopp för sina sociala behov och sina värderingar i både ord och handling. Hur många miljarder sparar detta samhället i form av en friskare befolkning?

Och när det gäller stöd till människor i utsatta livssituationer vet vi dessutom att föreningar av olika slag i sin verksamhet ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, till människor i hemlöshet, till människor som är beroende av droger och till människor som är på flykt.

Och slutligen det som har starkast stöd både ekonomiskt och folkligt – rekreation, exempelvis alla de timmar människor lägger ner på att träna flickor och pojkar i olika sporter inom idrottssverige. Eller engagemanget som finns inom den svenska scoutrörelsen.

Vi som verkar inom föreningslivet eller inom idéburna organisationer har inga problem med att stå rakryggade när det handlar om att det vi gör har betydelse för människor och för samhället. Vi är övertygade om att media också spelar en positiv roll för många människor, inte minst i form av underhållning. Därför tycker vi att det är rimligt att det satsas skattemedel i mediebranschen. Men har vi organisationer och det offentliga anledning att se över hur bidragssystemen fungerar? Har vi anledning till förbättring? Ja, självklart. Har media anledning till självrannsakan och förbättring? Det tycker vi nog.

De folkvalda i vårt land, i såväl riksdag som fullmäktigeförsamlingar, ser värdet av ett starkt civilsamhälle där idéburna organisationer av olika slag bidrar. De vet att utan dessa organisationer skulle vårt land vara något helt annat än idag, ett betydligt svagare land.

Så DN, plocka bort bjälken ur det egna ögat och fortsätt ert värv. Vi kommer att fortsätta vårt värv och bidra till ett bra samhälle.

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning

För fler kommentarer kontakta
Göran Pettersson, Generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige.

Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
På twitter heter vi @socialforum


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.