2014-09-11 15:04Nyheter

Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

null

All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram politiska förslag för att framhäva det Idéburna offentliga partnerskapet där idéburna organisationer och det offentliga tillsammans definierar hur olika samhällsproblem ska lösas. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

I en artikel på DN-debatt i dag skriver den tidigare upphandlingsutredaren Anders Wijkman tillsammans med Famnas generalsekreterare Lars Pettersson och kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Lars Bryntesson (S), att det behövs en satsning på den tredje vägen i välfärden, nämligen idéburet företagande. Forum skriver under på detta till 100 procent, förutsatt att det inte betyder att alla idéburna organisationer måste fungera som företag eller konkurrera på marknader, för det vore att slänga ut barnet med badvattnet. 76 procent av alla arbetade timmar i idéburna organisationer i Sverige är ideella. Men att vi som samhälle har mycket att vinna på att företagande också bedrivs av människor som gått samman om en gemensam värdegrund och idé och där överskottet återinvesteras direkt i verksamheten och inte är dess mål i sig, är Forum med på helt och fullt.

DN-artikeln avslutas med en stark plädering för samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP), som ett sätt för att driva på utvecklingen för idéburen vård och omsorg. Detta välkomnar vi. Forum utvecklade metoden, för övrigt tillsammans med en av artikelförfattarna, Lars Bryntesson, för nu fem år sedan. Men resonemanget reser också en del frågor. Nämligen att delar av det idéburna företagandet inte sker på en marknad. Och det är också i dessa sammanhang där IOP blir som mest relevant.

Som när Frälsningsarmén, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Bräcke diakoni tillsammans med Göteborgs kommun förra vintern ingick ett Idéburet offentligt partnerskap för att utveckla stödet till de mest utsatta EU-migranterna. Tillsammans kunde de bland annat skapa både övernattningsplatser och en dagcentral.

Forum menar att om idéburna organisationer generellt förs över till ett köp och sälj-system på en marknad, vilket redan delvis har hänt i exempelvis England, så är risken för att organisationernas identitet som folkliga sammanslutningar där värdegrunden och idén står i centrum, urholkas. Då försvinner mycket av kreativiteten, innovationskraften, idealiteten och samhällskritiken, det vill säga det som är kärnan i idéburen verksamhet. Det är just därför Forum har förespråkat en annan samverkansform som både tillåter offentlig finansiering av konkret idéburen verksamhet och att organisationerna behåller sin självständighet. En samverkansform där också båda parter tillsammans definierar den samhällsutmaning man står inför. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. Precis som de olika organisationerna gjorde i Göteborg när de ingick Idéburet offentligt partnerskap för ett år sedan.

Rent juridiskt är IOP också fullt möjligt. Verksamhetens syfte kommer alltid före formen, som EU-kommissionens jurister sade med anledning av införandet av IOP. Det är alltså varför man gör något som är det viktiga och som ska styra driftsform och finansieringsform, inte tvärt om. Även juristerna inom Anders Wijkmans utredning om offentlig upphandling sade samma sak. Och detta synsätt finns nu också tydligt i beslutet om det nya EU-direktivet om offentligt upphandling som det kommande året ska införas i svensk lagstiftning.

Men det som behövs nu är snarare mod. Mod hos oss idéburna aktörer. Hos kommunerna. Men kanske mest hos politikerna. Mod att pröva något nytt och förbättra förutsättningarna för att det ska kunna ske så smärtfritt som möjligt, utan hinder. Som Eva Hall, chef för vårdenheten Svenska Röda Korset, sa under vårt Almedalsseminarium om Idéburet offentligt partnerskap: ”För att man ska få igenom detta krävs modiga politiker. Men det krävs också modiga organisationer. Detta är ett genialt sätt att samverka kring vissa verksamheter. För här kan vi gå in och visa på vår särart och säga att så här gör vi denna verksamhet och ingen annan kan göra det på samma vis. Jag brukar också säga att man kan handla upp härbärgen men man kan inte handla upp Stadsmissionen. Man måste se på det unika vi idéburna organisationer kan gå in med.”

Det är verkligen stort och bra att detta perspektiv kommer upp till den politiska ytan och blir synligt i den mediala bevakningen såhär cirka 60 timmar före valet. Nästa mandatperiod, oavsett hur regering och riksdag kommer att se ut, behöver denna typ av påtryckning. Nu behöver vi också tydliga politiska förslag som stödjer denna utveckling och argumenterar för flera av de lösningar som nämns i dagens DN-artikel. När det nya EU-direktivet om offentlig upphandling nu ska genomföras i Sverige behöver Idéburet offentligt partnerskap som samverkansform finnas med i det juridiska sammanhanget.

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning


Foto: Joel AhlgrenOm Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.